مختصری در مورد انجمن صنفی 

کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی ایران

 

مقدمه :

سابقه فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی در ایران با استفاده از تجربیات خدمات مسافرتی در جهان به حدود ۶۰ سال پیش برمی گردد و عملأ فعالیت این دفاترهم زمان با فعالیت شرکت های هواپیمایی بازرگانی درایران بوده است. فعالیت اولین دفتربه روش دفاترامروزی پس ازخاتمه جنگ جهانی دوم درسال ۱۳۲۵ درایران شروع گردید. تأسیس این دفاتردرکشوردرابتدا تابع قانونی نبوده ولی پس از تشکیل  سازمان هواپیمایی کشوری، آئین نامه صدور مجوز برای ایجاد این دفاتر به تصویب رسید و این وضع تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ادامه یافت. بعد از انقلاب و در سال ۱۳۷۰ مرجع صدور مجوز دفاتربه سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی سپرده شد.

در اوایل انقلاب تعداد دفاتر خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی حدود ۶۰ دفتر و اینک طبق آمارهای موجود حدود ۴۸۰۰ دفتر در سراسر کشور فعالیت می نمایند. دفاتر دارای مجوز صدور و فروش بلیت هواپیما تحت عنوان دفاتر بند الف و دفاتری که در زمینه جهانگردی و تور گردانی فعالیت می نمایند تحت عنوان دفاتربند ب ودفاتری که درزمینه حج وزیارت فعالیت می نمایند. تحت عنوان بند پ نامیده می شوند. توضیح اینکه یک دفترمی تواند درزمینه هرسه بند فعالیت نماید وبسیاری ازدفاتر دارای مجوزهای بند الف ، ب و پ می باشند و بعضی دفاتردرخصوص بند های الف و ب و تعدادی فقط درزمینه یک بند فعالیت دارند.

سابقه :

انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در واقع جانشین سندیکای شرکت های حمل و نقل     بین المللی هوائی می باشد که درسال ۱۳۳۶ شمسی بمنظورحفظ حقوق صنفی تشکیل گردید واعضاء موسس آن در تاریخ فوق عبارت بودند از هلاکو رامبد اکبر روشن فکر ارمایرملکیان محمد صادق بهبهانی پویانی محمد مهاجری سید کاظم فشارکی طباطبائی.

انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی بموجب ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه مصوب دیماه ۱۳۷۱ هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۷/۱۱/۷۲ و ضمن شماره ۱۰۶ در اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت کار به ثبت رسیده است و اهم اهداف قانونی آن عبارتند از :

  • ترغیب و تشویق کلیه کارفرمایان دفاتر به عضویت در انجمن .
  • ترغیب و تشویق کلیه کارفرمایان دفاتر به همکاری و تشریک مساعی با انجمن.
  • هدایت ، حمایت ونظارت برحسن انجام وظیفه وملزم نمودن دفاترعضوانجمن به رعایت قوانین و مقررات .
  • همکاری و رایزنی با سازمان های دولتی وغیردولتی در امور مرتبط با مسافرت و صنعت جهانگردی .
  • فراهم نمودن امکانات فنی لازم برای امورکارشناسی به منظور پاسخگوئی به سازمان های داخلی و خارجی .

انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی به منظور حفظ حقوق صنفی و توسعه    فعالیت های بخش خصوصی در کشور روابط کاری گسترده با وزارتخانه ها، موسسات و نهادهای دولتی و غیردولتی دارد و درسال های اخیر بر توسعه فعالیت خود افزوده است. ارتباط با شرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتاق های بازرگانی، وزارت بازرگانی، سازمان تامین اجتماعی، وزارت کارواموراجتماعی ، وزارت امور خارجه و گسترش روابط با سازمان های بین المللی مرتبط با مسائل سفر و جهانگردی و اشتغال در سطح جهان و انجمن های مشابه در کشورهائی که در این خصوص فعالیت دارند از جمله این اقدامات است. اینک گسترش روابط جهانگردی با کشورهای جهان علی الخصوص کشورهای عضو کنفرانس اسلامی و نهادهای مشابه این کشورها با انجمن صنفی دنبال می گرددو طبیعی است مراودات و رفت و آمدها اتباع کشورها با یکدیگر موجب تفاهم، صلح و دوستی و آشنائی با فرهنگ های یکدیگر خواهد گردید و علاوه بر رونق اقتصادی کشورزمینه ساز صلح و دوستی و آشنائی با فرهنگ های یکدیگرخواهد گردید وعلاوه بررونق اقتصادی کشورزمینه سازصلح و دوستی درجهان و منطقه ای خواهد گردید که ما در آن زندگی می نمائیم.

انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران عضو کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران، اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان، اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران ، فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران و فدراسیون متحده انجمن های دفاتر خدمات مسافرتی (یوفتا) نیز می باشد.