موادی از اساسنامه انجمن

  ماده ۱ ـ

در اجرای ماده (۱۳۱) قانون کار جمهوری اسلامی ایران و بمنظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان که خود متضمن منافع جامعه نیز می باشد . انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی ایران تشکیل می گردد .

ماده ۲ ـ

نام : انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی ایران

ماده ۳

حوزه فعالیت سراسر کشور و اقامتگاه قانونی : تهران ـ خیابان شهید بهشتی ـ میدان تختی ـ خیابان شهید صابونچی ـ شماره ۸۵ می باشد .

ماده ۴ ـ

اهداف انجمن

ـ ترغیب و تشویق کلیه کارفرمایان به عضویت در انجمن

ـ ترغیب و تشویق کلیه کارفرمایان دفاتر به همکاری و تشریک مساعی با انجمن

ـ هدایت ، حمایت و نظارت بر حسن انجام وظیفه و ملزم نمودن همه دفاتر عضو انجمن به رعایت قوانین و مقررات

ـ همکاری و رایزنی با سازمانهای دولتی و غیردولتی در امور مرتبط با امور مسافرت و صنعت گردشگری

ـ تهیه و جمع آوری اطلاعات مربوط به امور صنفی و تاسیس کتابخانه و انتشار خبرنامه و نشریه

ـ فراهم نمودن امکانات فنی لازم برای امور کارشناسی بمنظور پاسخگوئی به سازمان های داخلی و بین المللی

ـ تلاش برای تشکیل صندوق تعاون ، موسسه اعتباری و شرکت هائی به منظور ارتقاء سطح خدمات به دفاتر

ـ فراهم کردن امکانات و تاسیس مراکز آموزشی برای ارتقاء سطح دانش کارکنان و بروز نگه داشتن اطلاعات آنان

ـ بکارگیری تمهیدات لازم برای حضور و عضویت در مجامع بین المللی مرتبط با امور صنعت ایرانگردی و جهانگردی

ـ عضویت در اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن ، کشاورزی ایران

ماده ۵ ـ

عضویت در انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی ایران مختص موارد ذیل است :

۵-۱-دفاتر خدمات مسافرتی که در زمینه تنظیم برنامه های مسافرتی ، فروش بلیت مسافرت ، ذخیره مکان و هر گونه اقدام دیگر مربوط به خدمات ترابری مسافر به طور مستقیم یا غیرمستقیم با رعایت قوانین و مقررات راه و ترابری فعالیت می نمایند .

۵-۲-دفاتر خدمات سیاحتی ، جهانگردی که در زمینه اخذ روادید ، تنظیم و انجام مسافرت گروهی داخلی و خارجی ، ذخیره مکان و هر گونه خدمات ایرانگردی و جهانگردی با رعایت قوانین و مقررات ایرانگردی و جهانگردی فعالیت می کنند .

۵-۳-دفاتر خدمات زیارتی که در زمینه ثبت نام ، تنظیم و انجام مسافرت های زیارتی به داخل و خارج از کشور ، ذخیره مکان و هر گونه خدمات زیارتی با رعایت قوانین و مقررات حج و زیارت فعالیت می نمایند

۵-۴-عضویت انجمن های استانی در انجمن ایران پس از تصویب هیات مدیره بلامانع است .

۵-۵-توافق نامه اجرائی همکاری فی ما بین ( انجمن ایران و انجمن های استانی ) جداگانه تنظیم و امضاء خواهد شد.

ماده ۶ ـ

عضویت کلیه کارفرمایان واجد شرایط اعم از حقیقی و حقوقی در انجمن صنفی آزاد است و هیچکس را نمی توان به قبول عضویت در انجمن مجبور و یا از قبول عضویت اشخاصی که حائز شرایط هستند جلوگیری کرد .

ماده ۷

شرایط عضویت در انجمن صنفی

۷-۱-داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۷-۲-متدین به یکی از ادیان رسمی کشور

۷-۳-شاغل بودن در صنف

۷-۴-حداقل داشتن ۲۵ سال سن

۷-۵-قبول و تعهد اجرای مقررات اساسنامه

۷-۶-اقامت در حوزه فعالیت انجمن صنفی

۷-۷-پرداخت ودیعه و حق عضویت تعیین شده بطور منظم

۷-۸-نداشتن پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد

تبصــره ۱ ـ هــر یک از اعضا که شرایط عضویت را از دست بدهد ، از عضویت انجمن مستعفی شناخته می شود و لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی است .

تبصره ۲ ـ تعیین ضوابط عضویت در انجمن از اختیارات مجمع عمومی است و هیات مدیره طبق ضوابط مصوب مجمع عمومی ملزم به پذیرش عضویت متقاضیان می باشد .

چنانچه بدلیل واجدشرایط نبودن بعضی از متقاضیان ، عضویت داوطلب از سوی هیات مدیره پذیرفته نشود ، متقاضی می تواند اعتراض خود را در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح کندو تصمیمات مجمع در این مورد ، قطعی و لازم الاجرا است .

ماده ۸ ـ

شرایط تعلیق از عضویت یا سلب عضویت از اعضاء :

۸-۱-آراء صادره از محاکم قضائی درباره محرومیت از حقوق اجتماعی عضو

۸-۲- تغییر شغل بنحوی که مغایر ماده ۵ این اساسنامه باشد .

۸-۳- عدم پرداخت حق عضویت با توجه به مواد ۱۰ و ۱۱ اساسنامه

۸-۴-عدم رعایت مفاد اساسنامه